Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις βοηθώντας να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων επιχειρησιακών αναγκών και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την επιθυμητή βελτίωση.

Προσφέρουμε υπηρεσίες στους παρακάτω εξειδικευμένους τομείς:

1) Corporate Finance

 • Ανάλυση εσόδων και εξόδων ώστε  να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων
 • Συμβουλές σε επιχειρήσεις σχετικά με το κόστος του εκάστοτε έργου, αποδοτικής χρήσης κεφαλαίου, και δόμηση συναλλαγών (χρηματοδοτικές δραστηριότητες) ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη εταιρειών
 • Διαχείριση διαθεσίμων (διαχείριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων)

2) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Ανάπτυξη των στόχων και των στρατηγικών
 • Παράθεση εργασιών και των χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

3) Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων

 • Εντοπισμός, χαρακτηρισμός των απειλών
 • Αξιολόγηση της ευπάθειας των κρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε συγκεκριμένες απειλές
 • Προσδιορισμός του κινδύνου
 • Εξεύρεση τρόπων για τη μείωση (άμβλυνση) των εν λόγω κινδύνων
 • Προτεραιοποίηση των μέτρων μείωσης των κινδύνων βάσει στρατηγικής

4) Δραστηριότητες αναδιάρθρωσης

 • Εταιρική αναδιάρθρωση
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
 • Αναδιάρθρωση του χρέους

5) Εταιρικές διαδικασίες  και Διαχείριση της Αλλαγής

 • Βελτίωση της εταιρικής απόδοσης μέσω της διαχείρισης και βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας εταιρείας
 • Δομημένη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν πλήρως και ομαλά, και ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη των αλλαγών επιτυγχάνονται

6) Μελέτες σκοπιμότητας

7) Venture Capital

8) Σύσταση νέας εταιρείας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο dv@taxbenefit.gr