Print Friendly, PDF & Email

Θεσσαλονίκη, 19.09.2017
Αριθμός απόφασης: 1950

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333254
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: ded.thess1@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β’ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της λυθείσης εταιρίας με την επωνυμία « » ΑΦΜ νομίμως εκπροσωπούμενης από τον τότε διαχειριστή αυτής με Α.Φ.Μ κατά των κάτωθι πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.:

α) υπ’ αρ -3-2017 πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010 

β) υπ’ αρ -03-2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010)

γ) υπ’ αρ -03-2017 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010.

5. Τις ανωτέρω πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Το με αρ. πρωτ ΕΙ 2017/ 09-2017 συμπληρωματικό υπόμνημα της προσφεύγουσας εταιρίας.

7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 – Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της λυθείσης εταιρίας με την επωνυμία « » ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό -2017 πράξη επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010 – 31/12/2010, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρίας πρόστιμο ύψους 4.195,33€, λόγω:

α) Μη εξόφλησης φορολογικών στοιχείων > 15.000€ με τον προσήκοντα τρόπο, ήτοι μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή (ύψος προστίμου 195,33€)

β) Μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων και συγκεκριμένα αποδείξεων αυτοπαράδοσης του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. συνολικής αξίας 61.676,09€, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών, καθώς και η αξία καθεμιάς ξεχωριστά (ύψος προστίμου 4.000€)

Με την με αριθμό -2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρίας φόρος εισοδήματος ύψους 2.713,74€ πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας 3.256,49€, ήτοι συνολικό ποσό 5.970,23€, για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2010-31/12/2010 (οικονομικό έτος 2011), λόγω προσθήκης λογιστικών διαφορών, βάσει ελέγχου, στα δηλωθέντα αποτελέσματα.

Με την με αριθμό -2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρίας φόρος ύψους 18.179,31€ πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας 21.815,17€, ήτοι συνολικό ποσό 39.994,48€, για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2010-31/12/2010, λόγω: α) καταλογισμού Φ.Π.Α. για εμπορεύματα της προσφεύγουσας (περιοδικά με θέμα το γάμο και τη βάπτιση) που διανεμήθηκαν δωρεάν και για τα οποία όφειλε να εκδώσει στοιχεία αυτοπαράδοσης, αποδίδοντας τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και β) εφαρμογής του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. (και όχι του υπερμειωμένου που είχε υπολογισθεί) στα έσοδα από τις χονδρικές πωλήσεις περιοδικού τύπου στο εσωτερικό της χώρας.

Οι ανωτέρω προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν κατόπιν μερικού ελέγχου που διενήργησε η Δ.Ο.Υ δυνάμει της υπ’ αρ 7-2016 εντολής του Προϊσταμένου της, η οποία εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ’ αρ /2015 εντολής. Από τις διενεργηθείσες ελεγκτικές επαληθεύσεις προέκυψε ότι η προσφεύγουσα εταιρία την διαχειριστική περίοδο 01/01/2010¬31/12/2010 δεν εξέδωσε αποδείξεις αυτοπαράδοσης συνολικής αξίας 61.676,09€ για την δωρεάν διάθεση 13.144 τεμαχίων περιοδικών που εξέδιδε με τίτλο « » και « ».

Η προσφεύγουσα εταιρία, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση των ανωτέρω πράξεων προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

Είναι εσφαλμένη η υπαγωγή της υπό κρίση δωρεάν διανομής των περιοδικών στην εξαίρεση που θεσπίστηκε με την διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2859/2000 και την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό Π.7015/690/27.10.1986. Ολόκληρο το ποσό που αφορά το σύνολο των περιοδικών που εκδόθηκαν και δεν διακινήθηκαν σε σημεία πώλησης μέσω της εταιρίας διακίνησης « » καταλογίστηκε ως εισόδημα και υπολογίσθηκε και ο αναλογούν Φ.Π.Α., μολονότι από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει με βεβαιότητα ότι κανένα απολύτως εισόδημα έλαβε η προσφεύγουσα εταιρία. Τα έντυπα που εκδόθηκαν, πλην αυτών που διακινήθηκαν μέσω της εταιρίας διακίνησης « » φέρουν την ένδειξη «Διανέμεται δωρεάν» και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο δελτίο αποστολής (σχετ. εγκ. 1113950/929/27-12-1992). Επιπλέον διακινούνταν έντυπα προς τις διαφημιζόμενες εταιρείες για αποστολή – απόδειξη του μέσου προσφοράς των υπηρεσιών, για τα οποία επίσης δεν απαιτείτο έκδοση δελτίου αποστολής (εγκύκλιος 1074908/531/9-10-2002 και εγκύκλιος 1019916/1176/25-3-1991).

Αβάσιμη ανακόλουθη και αντιφατική η αιτίαση του ελέγχου ότι δήθεν τα περιοδικά που επεστράφησαν μέσω της εταιρίας διανομής « » διακινήθηκαν και αυτά, καθώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, δεδομένου ότι τη χρονική στιγμή που γινόταν η επιστροφή τους ξεκινούσε η διανομή του νέου περιοδικού.

Επειδή, στο άρθρο 7§2 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: « ως Παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου: β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του».

Επειδή, στο άρθρο 30§1 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που
τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο».

Επειδή, στο άρθρο 2§1 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Αντικείμενο του φόρου είναι: α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα….»

Επειδή, στο άρθρο 8§1 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 »

Επειδή, είναι γνωστό ότι κυκλοφορούν και διανέμονται δωρεάν εφημερίδες, περιοδικά απευθείας στο καταναλωτικό κοινό με σκοπό την απόκτηση εσόδων μέσω των διαφημιστικών καταχωρήσεων. Η δωρεάν αυτή διάθεση δεν πραγματοποιείται για σκοπούς ξένους από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά ακριβώς ο τρόπος της διάθεσης σε συνδυασμό με τον αριθμό των διανεμόμενων εντύπων ή του αναγνωστικού κοινού είναι τα στοιχεία που φέρνουν τα έσοδα στην επιχείρηση μέσω των διαφημιστικών καταχωρήσεων. Ομοίως σε συγκεκριμένη ερώτηση, η διοίκηση με το εγγ. 1071019/6490/910/Β0014/1.10.2007 απάντησε ότι η δωρεάν διάθεση τουριστικού χάρτη σε τουρίστες, ο οποίος περιλαμβάνει και διαφημιστικές καταχωρήσεις δεν απαιτεί αυτοπαράδοση, καθώς η δωρεάν αυτή διάθεση αποτελεί προϋπόθεση πραγματοποίησης της διαφήμισης για την οποία καταβάλλεται αντιπαροχή από τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις (Δημήτρης Σταματόπουλος- Άννα Κλώνη, Φ.Π.Α. Ανάλυση και ερμηνεία, Εκδόσεις Σταματόπουλου, σελ. 199)

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου μια από τις κύριες δραστηριότητες της προσφεύγουσας επιχείρησης ήταν η έκδοση των περιοδικών με τίτλο « » και « », τα απούλητα τεύχη των οποίων τα διένειμε δωρεάν σε κομμωτήρια, ξενοδοχεία, στούντιο αισθητικής και γενικά επιχειρήσεις που συνδέονταν με το γάμο. Περαιτέρω από το συνδυασμό των προσκομισθέντων στοιχείων (εκκαθαρίσεις πωλήσεων του πρακτορείου διανομής φωτογραφικό υλικό, προσφορά για εκτύπωση εντύπων από την ) προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκδοθέντων τεμαχίων, τα οποία περιείχαν διαφημιστικές καταχωρήσεις, εκδίδονταν με σκοπό την δωρεάν διανομή και όχι την πώληση, αφενός διότι εκδίδονταν άνευ τιμής (με την ένδειξη «δωρεάν»), αφετέρου δε διότι μόνο μέρος των παραχθέντων εντύπων διακινείτο μέσω του πρακτορείου διανομής. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό αποτελεί το γεγονός ότι ενώ το 2010 παρήχθησαν συνολικά 6.500 τεμάχια του περιοδικού « » μόνο τα 1.057 διακινήθηκαν μέσω του πρακτορείου διανομής « » με σκοπό την πώληση.

Επειδή, από τα δεδομένα των βιβλίων της προσφεύγουσας, όπως αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου φόρου εισοδήματος, προκύπτει ότι τα κύρια έσοδα της επιχείρησης προέρχονταν από την παροχή υπηρεσίας και όχι από την εμπορία (267.484,81€ από παροχή υπηρεσίας- 23.638,07€ από εμπορία). Από τα προσκομισθέντα δε στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι ποσό 149.201,40€ αφορούσε την παροχή υπηρεσίας – διαφήμιση μέσω των επίμαχων περιοδικών. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται με βεβαιότητα ότι η δωρεάν διάθεση των περιοδικών δε διενεργείτο για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση, έτσι ώστε να τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 7§2 του ν. 2859/2000 αλλά πραγματοποιείτο με σκοπό την αύξηση των κύριων εσόδων της επιχείρησης, που προέρχονταν από τη διαφήμιση και την προώθηση των επιχειρήσεων που προβάλλονταν μέσω αυτής.

Κατά συνέπεια, η προσφεύγουσα επιχείρηση ορθώς εξέπεσε τον Φ.Π.Α. των εισροών της και δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο αυτοπαράδοσης, καθώς οι εν λόγω εισροές (κόστος έκδοσης περιοδικών) χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες πράξεις (έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις).

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας περί εσφαλμένης υπαγωγής της υπό κρίση δωρεάν διανομής περιοδικών στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2859/00 γίνεται αποδεκτός.

Επειδή, από τον φορολογικό έλεγχο για την αξία των κρινόμενων ως αυτοπαραδόσεων ύψους 61.676,09€, προσδιορίστηκε Φ.Π.Α. προς απόδοση ύψους 13.413,82€, το οποίο αναλύεται ανά συντελεστή Φ.Π.Α. ως ακολούθως:

 

Αξία Στοιχείου Αυτοπαράδοσης Συντελεστής Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.
14.773,86€ 19% 2.807,03€
9.036,16€ 21% 1.897,59€
37.866,07€ 23% 8.709,20€
61.676,09€ 13.413,82€

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και συγκεκριμένα ότι για την υπό κρίση δωρεάν διάθεση περιοδικών δεν απαιτείτο να εκδοθεί στοιχείο αυτοπαράδοσης, ενώ εκπίπτει κανονικά ο Φ.Π.Α. των σχετικών εισροών, η εκκαθάριση του φόρου διαμορφώνεται δια της παρούσας απόφασης ως εξής:

 

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2010-31/12/2010
Εκκαθάριση ΦΠΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ
Εκροές φορολογητέες 112.992,00 19% 21.468,48
Εκροές φορολογητέες 57.321,34 21% 12.037,48
Εκροές φορολογητέες 118.362,57 23% 27.223,40
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 288.675,91 60.729,36
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ
Φορολογητέες εισροές 37.450,00 19% 7.115,50
Φορολογητέες εισροές 25.035,00 5,5 % 1.376,93
Φορολογητέες εισροές 8.848,74 23% 2.035,21
Δαπάνες φορολογητέες 60.057,21 12.920,33
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 131.390,95 23.447,97
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΡΟΩΝ
Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε με προσωρινές ή έκτακτες δηλώσεις 31.346,86
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου 1.169,04 32.515,90
Λοιπά προστιθέμενα ποσά
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΡΟΩΝ
Λοιπά αφαιρούμενα ποσά 0,00 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 55.963,87
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ 60.729,36
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.765,49
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 120% 5.718,59
ΣΥΝΟΛΟ 10.484,08

Επειδή, η προσδιορισθείσα από τον έλεγχο αξία των δωρεάν διανεμηθέντων δεν προσαύξησε το φορολογητέο εισόδημα, όπως αναιτιολόγητα υποστηρίζει η προσφεύγουσα επιχείρηση. Η διαφορά του προσδιορισθέντος φόρου εισοδήματος προήλθε αποκλειστικά από λογιστικές διαφορές που προέκυψαν στο στάδιο του ελέγχου, τις οποίες η επιχείρηση δεν προσβάλει με την παρούσα προσφυγή.

Αποφασίζουμε

Την εν μέρει αποδοχή της υπ’ αριθ -2017 ενδικοφανούς προσφυγής της λυθείσης εταιρίας με την επωνυμία « » ΑΦΜ και συγκεκριμένα

α) την τροποποίηση της υπ’ αρ 03-2017 πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. ως προς το πρόστιμο μη έκδοσης στοιχείων αυτοπαράδοσης,

β) την επικύρωση της υπ’ αρ 03-2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

και γ) την τροποποίηση της υπ’ αρ 03-2017 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου Φ.Π.Α. ως προς τον καταλογισμό του αναλογούντος στις κρινόμενες βάσει ελέγχου ως αυτοπαραδόσεις Φ.Π.Α.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης επιχείρησης – καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:

Υπ’ αρ 03-2017 πράξη επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.

 

Βάσει ελέγχου Βάσει απόφασης Δ.Ε.Δ.
Πρόστιμο μη εξόφλησης φορολογικών στοιχείων με τον προσήκοντα τρόπο 195,33€ 195,33€
Πρόστιμο μη έκδοσης στοιχείων αυτοπαράδοσης συν. αξίας 61.676,09€ 4.000,00€ 0,00€
Συνολικό ύψος προστίμου 4.195,33€ 195,33€

Υπ’ αρ -03-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

 

Βάσει ελέγχου Βάσει απόφασης Δ.Ε.Δ.
Διαφορά Φόρου Εισοδήματος προς καταβολή 2.713,74€ 2.713,74€
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας 3.256,49€ 3.256,49€
Συνολικό ποσό φόρου προς καταβολή 5.970,23€ 5.970,23€

Υπ’ αρ -03-2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 

Βάσει ελέγχου Βάσει απόφασης Δ.Ε.Δ.
Διαφορά Φόρου προστιθέμενης αξίας προς καταβολή 18.179,31€ 4.765,49€
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας 21.815,17€ 5.718,59€
Συνολικό ποσό φόρου προς καταβολή 39.994,48€ 10.484,08€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη επιχείρηση.

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.