Print Friendly, PDF & Email

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 002/2015

(ΦΕΚ Β’ 864/15-05-2015)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/174/25.8.2008), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6-12, 40 και 43 αυτού.

2. Το Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α’/136/5.6.2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α’163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και την υπ.’ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/27-02-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 166/24-3-2015) τροποποίησή της.

4. Την υπ’ αριθμ. 100/03/30-04-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005),

αποφασίζει:

Την έκδοση της κάτωθι κανονιστικής πράξης «Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή

1. Για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι εξής προϋποθέσεις:

α) Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

β) Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 3693/2008, ή των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3693/2008, κατά τους ειδικότερους ορισμούς της Κανονιστικής Πράξης υπ’ αριθμ. 0002/09 (υπ’ αριθμ.29580/940/2009 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ τ. Β’ 1245/24.6.2009).

γ) Συμπλήρωση από τον υποψήφιο, κάτοχο τίτλου σπουδών κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο α), τριετούς πρακτικής άσκησης, η οποία πραγματοποιείται για δύο τουλάχιστον έτη υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι και το ειδικότερο περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.

δ) Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 4 του Ν. 3693/2008, η οποία κρίνεται βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπό στοιχεία ζ) και η) του παρόντος κεφαλαίου.

2. Για τη λήψη άδειας νόμιμου ελεγκτή υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή με τα στοιχεία του Παραρτήματος Α.1,

β) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής,

γ) Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 3693/2008.

δ) Ανακεφαλαιωτικές ετήσιες αναφορές του επιβλέποντα νόμιμου ελεγκτή σχετικά με το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της άσκησης σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της παρούσας,

ε) Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού που θα αποδεικνύει την ασφάλισή του κατά την περίοδο της πρακτικής του άσκησης,

στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για γενική χρήση,

η) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’ 166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του ούτε έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος του εν λόγω προσώπου δίωξης ή διαδικασίας και τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.

3. Τα ως άνω δικαιολογητικά, των υποψήφιων νόμιμων ελεγκτών, κατατίθενται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο, επί τη βάσει αυτών, καταγράφει το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και πιστοποιεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη ή επισημαίνει τυχόν ελλείψεις. Για το σκοπό πιστοποίησης της πρακτικής άσκησης, των υποψηφίων νόμιμων ελεγκτών, το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί μητρώο ασκουμένων, οι εγγραφές του οποίου αντιπαραβάλλονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με τα στοιχεία των ετήσιων ανακεφαλαιωτικών αναφορών του Παραρτήματος Γ’, υποβάλλοντας στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας.

4. Το Σ.Ο.Ε.Λ., όποτε του ζητηθεί από την Ε.Λ.Τ.Ε., παρέχει στην Ε.Λ.Τ.Ε. άμεσα κάθε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση αναφορικά με τους υποψηφίους νόμιμους ελεγκτές και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των αρμόδιων υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε. στο σύνολο των φακέλων και πρωτότυπων δικαιολογητικών των υποψήφιων νόμιμων ελεγκτών και διαβιβάζει αμέσως, κατόπιν αιτήματος της Ε.Λ.Τ.Ε., το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων.

5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή με κάθε πρόσφορο μέσο να ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις ή/ και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από το νόμιμο ελεγκτή, να επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και να επικοινωνεί και να ζητά πληροφορίες από αρμόδια πρόσωπα ή αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου να επιβεβαιώσει την συνδρομή των αναφερόμενων στοάρθρο 4 του Ν. 3693/2008 εχέγγυων εντιμότητας στο πρόσωπο των υποψήφιων νόμιμων ελεγκτών.

6. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας νόμιμου ελεγκτή πραγματοποιείται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ελεγκτικού γραφείου

1. Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτικά γραφεία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του Ν. 3693/2008 και να έχουν λάβει επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα.

β) Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου του ελεγκτικού γραφείου να κατέχεται από ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος ή από φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του Ν. 3693/2008.

γ) Η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να ανήκει σε ελεγκτικά γραφεία, στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος -μέλος ή σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του Ν. 3693/2008. Όταν το όργανο διοίκησης έχει μόνο δύο μέλη, για τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας περίπτωσης.

δ) Το ελεγκτικό γραφείο να πληροί την προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 3693/2008, η συνδρομή ή μη της οποίας κρίνεται βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπό στοιχεία στ), ζ) και η) του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Για τη λήψη άδειας ελεγκτικού γραφείου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση χορήγησης άδειας ελεγκτικού γραφείου με τα στοιχεία του Παραρτήματος Α.2, περιλαμβανομένου του διορισμού «υπεύθυνου προσώπου» του υποψήφιου ελεγκτικού γραφείου, με το οποίο η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να επικοινωνεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, ζητώντας διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, έγγραφα ή στοιχεία, νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο,

β) Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψήφιου ελεγκτικού γραφείου και του εκπροσωπευτικού και διαχειριστικού του οργάνου, περιλαμβανομένου πλήρως επικαιροποιημένου καταστατικού εγγράφου αυτού, νομίμως δημοσιευμένου,

γ) Στοιχεία των νόμιμων ελεγκτών που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας αυτών στην Ελλάδα, για τη διαπίστωση της πλήρωσης της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 υπό στοιχείο α’ του παρόντος κεφαλαίου προϋπόθεσης,

δ) Στοιχεία των μετόχων ή εταίρων, που έχουν δικαιώματα ψήφου στο υποψήφιο ελεγκτικό γραφείο και τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει καθένα από τα πρόσωπα αυτά, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου που τα πρόσωπα αυτά τυχόν διαθέτουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος,

ε) Στοιχεία των μελών του οργάνου διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου που τα πρόσωπα αυτά τυχόν διαθέτουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος,

στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι το υποψήφιο ελεγκτικό γραφείο δεν τελεί σε πτώχευση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή εξυγίανση ούτε τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή εξυγίανσης ούτε υφίστανται άλλες ανάλογες καταστάσεις ή διαδικασίες,

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση έκδοσης του τελευταίου τριμήνου των μετόχων ή εταίρων, των μελών του οργάνου διοίκησης και του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου ελεγκτικού γραφείου. Σε περίπτωση συμμετοχής ελεγκτικού γραφείου στο όργανο διοίκησης του υποψηφίου ελεγκτικού γραφείου, προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση των μελών της διοίκησης και των μετόχων ή εταίρων του συμμετέχοντος ελεγκτικού γραφείου,

η) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης και του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου ελεγκτικού γραφείου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους ούτε έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος των εν λόγω προσώπων δίωξης ή διαδικασίας, τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.

3. Τα ως άνω δικαιολογητικά, των υποψηφίων ελεγκτικών γραφείων κατατίθενται στο Σ.Ο.Ε.Λ. Το Σ.Ο.Ε.Λ., αφού προβεί σε προέλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, διαβιβάζει τους πρωτότυπους φακέλους στην Ε.Λ.Τ.Ε. προς έλεγχο, υποβάλλοντας ταυτόχρονα βεβαίωση ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών ή επισημαίνοντας τυχόν ελλείψεις.

4. Το Σ.Ο.Ε.Λ., όποτε του ζητηθεί από την Ε.Λ.Τ.Ε., παρέχει στην Ε.Λ.Τ.Ε. άμεσα κάθε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση αναφορικά με τα υποψήφια ελεγκτικά γραφεία και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των αρμόδιων υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε. στο σύνολο των φακέλων και πρωτότυπων δικαιολογητικών των υποψήφιων ελεγκτικών γραφείων και διαβιβάζει αμέσως το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων.

5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή με κάθε πρόσφορο μέσο να αναζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις ή/και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από το υποψήφιο ελεγκτικό γραφείο διά του ορισθέντος υπεύθυνου προσώπου του στοιχείου α’ της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και να επικοινωνεί και να ζητά πληροφορίες από αρμόδια πρόσωπα ή αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου να επιβεβαιώσει την συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 4 του Ν. 3693/2008 εχέγγυων εντιμότητας στο πρόσωπο των υποψήφιων ελεγκτικών γραφείων.

6. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας ελεγκτικού γραφείου πραγματοποιείται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης

1. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή των ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους και έχει διάρκεια τριών ετών, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, εκ των οποίων τα δύο (2) έτη μετά την επιτυχή περάτωση των επαγγελματικών εξετάσεων.

2. Η ως άνω πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον χίλιες (1000) ώρες ελεγκτικής εμπειρίας ετησίως σε υποχρεωτικούς ελέγχους υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή.

3. Η αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης γίνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. Η πρακτική άσκηση κρίνεται επαρκής εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι διατάξεις της παρούσας, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος κεφαλαίου.

4. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι ο ασκούμενος έχει αφενός αποκτήσει την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και αφετέρου έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του νόμιμου ελεγκτή. Οι δεξιότητες αυτές παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσας και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

α) Δεοντολογία και Επαγγελματισμός: Ο ασκούμενος πρέπει να έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής του συμμόρφωση με τις αρχές επαγγελματισμού και δεοντολογίας που ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας.

β) Τεχνικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να αποδεικνύει την κατοχή των δεξιοτήτων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας.

γ) Διοικητικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να αποδεικνύει ότι κατέχει τις ικανότητες διοίκησης έργου και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, όπως εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας.

δ) Ελεγκτικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής του τις δεξιότητες που διαλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος Β’.

Από το σύνολο των δεξιοτήτων που ορίζονται στο Παράρτημα Β’, οι ασκούμενοι πρέπει να επιδείξουν την απόκτηση όλων των Υποχρεωτικών δεξιοτήτων, καθώς και μέρος των Προαιρετικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό δεξιοτήτων ανά ενότητα, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας.

5. Για την πιστοποίηση της απόκτησης των προαναφερθεισών δεξιοτήτων υποβάλλονται ετήσιες αναφορές σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της παρούσας.

6. Οι ετήσιες αναφορές υπογράφονται από τον ασκούμενο, συνυπογράφονται από τον επιβλέποντα νόμιμο ελεγκτή και έχουν την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Κατατίθενται στο Σ.Ο.Ε.Λ., εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε έτους. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως έτος ορίζεται το δωδεκάμηνο από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.

7. Μετά την κατάθεση της αίτησης του Παραρτήματος Α.1, το Σ.Ο.Ε.Λ. αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των ετησίων αναφορών του Παραρτήματος Γ’, με τα αντίστοιχα στοιχεία του τηρούμενου Μητρώου Ασκουμένων και κατόπιν υποβάλλει στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη.

8. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο, να κρίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μέσα στο πλαίσιο του αντικειμενικού σκοπού της πρακτικής άσκησης, την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης και την επάρκεια της εποπτείας των προσώπων, περιλαμβανομένων και των νόμιμων ελεγκτών, που αναλαμβάνουν την εποπτεία των ασκουμένων.

9. Οι νόμιμοι ελεγκτές που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος έχουν δικαίωμα να λάβουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε ειδικές Επαγγελματικές εξετάσεις, που διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο ελληνικό νομοθετικό και γενικότερα ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους και την εργασία των νόμιμων ελεγκτών.

10. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτές τρίτων κρατών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3693/2008 και τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Τελικές διατάξεις

1. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ